Czy pracodawca ma obowiązek ułatwiać podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników?

29 kwietnia 2021

My w Awesome Bytes dbamy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i regularnie dajemy okazje do zdobywania nowych certyfikatów. Każdy może się uczyć, a koszt szkolenia oczywiście ponosi firma.


Przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji pracowników zawarte w Kodeksie Pracy przewidują wiele przywilejów, które przysługują pracownikom podnoszącym swoją wiedzę czy też kwalifikacje. Zakres przywilejów uzależniony jest od tego, czy pracownik dokształca się z inicjatywy pracodawcy bądź za jego zgodą, czy też czyni to na własną rękę. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest dla nas bardzo ważne. W Awesome stawiamy na aktywność z naszej strony, wskazujemy ścieżki i konkretne szkolenia, jakie pracownik może zrealizować. Platforma Salesforce daje możliwość nauki, egzaminów i zdobywania certyfikatów w sposób jasny i czytelny dla każdego.

Zgoda na finansowanie przez pracodawcę wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników nie jest jedynym sposobem na wywiązywanie się przez pracodawcę z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa pracy. W Awesome Bytes tworzymy warunki pracy sprzyjające kształceniu pracowników np. poprzez szkolenia odbywające się w trakcie godzin pracy. Należy jednak pamiętać, że przepisy prawa pracy nakazują równe traktowanie wszystkich pracowników, także w zakresie dostępności rozwoju zawodowego:

Art. 18 3a.§ 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w akresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. § 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują, lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną, lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

Uprawnienia pracownika, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uzależnione są od tego, czy dzieje się to za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy, czy bez inicjatywy/zgody pracodawcy.

 

Dlaczego Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników jest ważne?


Mamy tu dwie strony medalu, pracodawcę, dla którego wykształcony pracownik to oczywista korzyść przekładająca się na zysk przedsiębiorstwa i pracownika, który dzięki nauce ma możliwość rozwoju osobistego i podnosi swoją wartość na rynku pracy. Co ważniejsze, każdy sukces, zdany egzamin daje nam poczucie, jak wartościowym jesteśmy człowiekiem. Lubimy myśleć o sobie dobrze, a uczenie się zakończone zdanym egzaminem daje nam duży zastrzyk energii, który przełożony na pracę powoduje, że w oczach pracodawcy stajemy się godnym zaufania partnerem.

Pozostałe wpisy

Nowy Rok — nowe cele i wyzwania

Nowy Rok — nowe cele i wyzwania

Postanowienia noworoczne Kilka dni temu rozpoczęliśmy Nowy Rok 2022, wielu z nas ma wyznaczone nowe cele na ten rok, marzenia większe i mniejsze i z nadzieją patrzymy na te nowe 365 dni. Ktoś chce rzucić palenie papierosów, ktoś pozbyć się...

czytaj dalej
Idą Święta

Idą Święta

Święta, Święta idą… Wielkimi krokami nadchodzą najpiękniejsze, białe, mroźne i cudowne Święta Bożego Narodzenia. Czasami bywa tak, że tak bardzo się nimi stresujemy, że w natłoku spraw organizacyjnych z nimi związanymi umyka nam najważniejsze, że to...

czytaj dalej
Platforma Slack i jej nowe możliwości cz.2

Platforma Slack i jej nowe możliwości cz.2

Slack daje szereg nowych możliwości, a także sprawniejszą pracę Slack First Sustainability — zajmuję się efektywną współpracą firm z dostawcami, pozwalając osiągać zdolność raportowania inwestycyjnego z zakresu 3. A jednocześnie pozwala zredukować...

czytaj dalej