Polityka prywatności – informacje ogólne

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Awesome Bytes Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi 91-175, przy ul. Sikiryckiego 24, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000767584, NIP 7272834964, REGON 382360515

 

  1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L nr 119/1, dalej jako: „RODO”), który stanowi, iż przetwarzanie danych osobowych jest prawnie dozwolone jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest jednocześnie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

  1. Powyższe nie wyklucza przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie przekraczającym powyżej wskazany, po udzieleniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rzeczonego Rozporządzenia.

 

  1. Awesome Bytes Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przetwarza informacje pochodzące bezpośrednio od klientów oraz ze źródeł publicznych i ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych.

 

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, Administrator, kierując się naczelnymi zasadami przetwarzania danych osobowych, zapewnia poszanowanie oraz respektowanie praw osób, których dane dotyczą, w tym prawa do ochrony prywatności.

 

 1. Administrator przechowuje dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług lub aktywności, na które Użytkownik wyraził zgodę lub też wynikają z obowiązku prawnego.

Polityka prywatności- informacje szczegółowe

  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
   • zgodnym z zawartą umową na dostarczenie produktów i usług, jak również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Awesome Bytes w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Awesome Bytes
   • zgodnym z wyrażoną zgodą, przy czym wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie, jednak nie wpłynie to na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem;
   • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci potrzeby utrzymywania relacji biznesowych, do czasu ewentualnego wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591);
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapisami Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora, jednakże odmowa ich podania może spowodować uniemożliwienie zawarcia umowy.

 

  1. Dane osobowe pozyskiwane są poprzez formularze zamieszczone na stronie internetowej, kontakt bezpośredni, mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem innych zewnętrznych aplikacji np. Messanger.

 

  1. Każda osoba, której dane dotyczą, w dowolnym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   Aby skorzystać w powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.

 

  1. Dane osobowe będą wykorzystywane tylko do celów określonych w Polityce Prywatności, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w innych celach lub jeżeli wykorzystanie informacji będzie wymagane przez przepisy prawa.

 

  1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z zawarciem umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

  1. Przetwarzane dane mogą być udostępniane innym podmiotom działającym w otoczeniu biznesowym, powiązanym lub współpracującym z Awesome Bytes Sp. z o.o., do celów związanych z realizacją procesów biznesowych (w szczególności w celu wykonywania i zawierania umów, obsługi roszczeń).

 

  1. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione albo przetwarzający, z którymi podpisane zostały umowy powierzenia.

 

  1. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednakże następować to będzie o odpowiednie i właściwe zabezpieczenia. Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Google LLC, Apple Inc. oraz Microsoft Corporation, zgodnie z art. 45 RODO, w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego w Firmie.

 

  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników, wszelkie połączenia pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem Firmy są szyfrowane, przy użyciu protokołu SSL (SecureSocketLayer). Bazy danych, z których korzysta Awesome Bytes Sp. z o.o. są dodatkowo zabezpieczane przed dostępem osób trzecich.

 

  1. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i  ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa  powyżej.

 

  1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na prowadzeniu na terenie Spółki monitoringu wizyjnego związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz oferowaniu (marketingu) usług, w tym dostarczaniu kompleksowej informacji gospodarczej o oferowanych przez Spółkę usługach.

 

 1. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Żeromskiego 53, 90-625 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@awesomebytes.pl.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Wskazywane zasady przetwarzania danych osobowych, nad przestrzeganiem których czuwa Administrator to:

  1. Zgromadzone dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, w posób rzetelny i przejrzysty.

 

  1. Dane osobowe służą ustalonemu, konkretnemu i ograniczonemu celowi.

 

  1. Minimalizacja danych, które muszą być odpowiednie dla ustalonego celu.

 

  1. Prawidłowość pozyskiwanych danych osobowych, z możliwością ich uaktualnienie w razie potrzeby.

 

  1. ograniczony czas przechowywania danych.

 

 1. integralność oraz poufność danych, które zapewniają odpowiednią ochronę gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa, jeżeli jedna z przesłanek wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f RODO została spełniona tj.

  1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

  1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

  1. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

  1. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ ZASADZIE PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę Awesome Bytes Sp. z o.o. polegają na zatrudnianiu programistów oraz oferowaniu swoim klientom produktów oraz usług outsourcingu informatycznego i kompleksowej obsługi informatycznej w platformie Salesforce.

W STOSUNKU DO osób aplikujących – POTENCJALNYCH PRACOWNIKÓW:

Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji oraz tworzenia bazy danych potencjalnych pracowników.

Dodatkowo w celu świadczenia usług dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę usług, ale nie wymagających założenia konta, dane osobowe dotyczące aktywności w portalu awesomebytes.pl, w tym dane dotyczące oglądanych ofert pracy, dane dotyczące sesji, urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. W przypadku korzystania z zewnętrznych aplikacji jak np. aplikacji Messenger, przetwarzaniu podlegają również dane udostępniane w profilu Facebook oraz wszelkie dane, podane w wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem aplikacji Messenger.

Po wysłaniu aplikacji Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, które podała/podał nam Pani/Pan dobrowolnie w formularzu aplikacyjnym  zamieszczonym na stronie www.awesomebytes.pl lub w przypadku zewnętrznej aplikacji, dane przekazane przez tą usługę.

W zakresie kontaktu bezpośredniego przetwarzane są także dane dotyczące Pana/Pani wizerunku w celu przekazania informacji odpowiednim podmiotom w przypadku wystąpienia zdarzenia dotyczącego Pani/Pana w związku z prowadzeniem na terenie Firmy monitoringu wizyjnego związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych, jak również i w celu dochodzenia roszczeń.

Przetwarzamy także dane osobowe uzyskane od Pani/Pana w trakcie świadczenia naszych usług, wykonywania umowy.

Jednocześnie należy wskazać, że nie był/a i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych nie spowodowałoby i nie spowoduje dla Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości PRZYSTĄPIENIA DO procesu rekrutacji oraz zawarcia konkretnej umowy z Firmą. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe również w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.

W STOSUNKU DO OSÓB ZAINTERESOWANYCH USŁUGAMI FIRMY- POTENCJALNYCH KLIENTÓW:

Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu sprzedaży produktów oraz świadczenia usług outsourcingu informatycznego i kompleksowej obsługi informatycznej w platformie Salesforce, a także tworzenia bazy danych Klientów.

Dodatkowo w celu świadczenia usług dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę usług Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności w portalu awesomebytes.pl, w tym dane dotyczące przeglądanych ofert, dane dotyczące sesji, urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. W przypadku korzystania z zewnętrznych aplikacji jak np. aplikacji Messenger, przetwarzaniu podlegają również dane udostępniane w profilu Facebook oraz wszelkie dane, podane w wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem aplikacji Messenger.

Administrator Przetwarza Pani/Pana dane osobowe, które podała/podał nam Pani/Pan dobrowolnie w kontakcie bezpośrednim, za pośrednictwem strony awesomebytes.pl lub w przypadku innej zewnętrznej usługi rejestrującej dane przekazane przez tą usługę.

W zakresie kontaktu bezpośredniego przetwarzane są także dane dotyczące Pana/Pani wizerunku w celu przekazania informacji odpowiednim podmiotom w przypadku wystąpienia zdarzenia dotyczącego Pani/Pana w związku z prowadzeniem na terenie Firmy monitoringu wizyjnego związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych, jak również i w celu dochodzenia roszczeń.

Przetwarzamy także dane osobowe uzyskane od Pani/Pana w trakcie świadczenia naszych usług, wykonywania umowy.

Jednocześnie należy wskazać, że nie był/a i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych nie spowodowałoby i nie spowoduje dla Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości świadczenia przez Firmę na Pani/Pana rzecz usług czy też prezentacji oferty oraz zawarcia konkretnej umowy z Firmą. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe również w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.

ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH

Firma gromadzi Państwa dane w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych powyżej. Są to w szczególności imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przez Firmę Awesome Bytes Sp. z o.o. przetwarzane przez czas świadczenia przez Firmę usług oraz obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, jednakże maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub upływu terminów wskazanych przez właściwe przepisy prawa.

Po upływie tego okresu Pani/Pana dane mogą być przez Firmę przechowywane, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na pozostawienie danych osobowych w bazie danych.
Państwa dane będą przechowywane do czasu wycofania przedmiotowej zgody, a wówczas podlegają usunięciu w przeciągu 1 miesiąca po jej cofnięciu.

W zakresie oferowania (marketingu) usług, w tym dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej o oferowanych przez Firmę usługach Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania stosownej zgody.

W przypadku nie zawarcia umowy Administrator przechowuje Państwa dane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do przekazanych Firmie danych osobowych.

Oprócz tego przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu,gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów lub w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać Pani/Pana danych do takich celów.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Głównym odbiorcą Państwa danych osobowych jest firma Awesome Bytes Sp. z o.o.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są także podmioty współpracujące, w tym tak zwani Procesorzy w związku z realizacją czynności w imieniu Firmy, na jej zlecenie, firmy kurierskie oraz świadczące usługi pocztowe, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, jakie mogą prowadzić postępowanie na zlecenie Firmy oraz podmioty dostarczające media niezbędne do świadczenia usług Firmy. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą zostać również sądy i inne organy w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych z Firmą umów.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednakże następować to będzie o odpowiednie i właściwe zabezpieczenia. Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Google LLC, Apple INC. oraz Microsoft Corporation, zgodnie z art. 45 RODO, w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego w Firmie.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH:

Firma może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Profilowanie prowadzone przez Administratora polega w szczególności na przypisaniu i dopasowaniu danych osobowych podanych Firmie, w tym danych z dokumentu CV oraz danych dotyczące aktywności w Portalu, rejestrowanych oraz przechowywanych za pośrednictwem plików cookies. Informacje powyższe są wykorzystywane do stworzenia profilu użytkownika w bazie danych, który następnie wykorzystywany jest do przedstawienia jak najlepszej oferty takiemu użytkownikowi.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników, wszelkie połączenia pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem Firmy są szyfrowane, przy użyciu protokołu SSL (SecureSocketLayer). Bazy danych, z których korzysta nasza firma są dodatkowo zabezpieczane przed dostępem osób trzecich.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w przedmiotowej polityce.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES:

www.awesomebytes.pl/politykacookies

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników, wszelkie połączenia pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem Administratora są szyfrowane, przy użyciu protokołu SSL (SecureSocketLayer). Bazy danych, z których korzysta nasza firma są dodatkowo zabezpieczane przed dostępem osób trzecich.

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI:

Awesome Bytes Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie polityki prywatności, poprzez publikację nowej treści na firmowej stronie internetowej. Wszelkie zmiany w polityce prywatności oznaczane będą datą.

Consulting IT
dla biznesu